Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kursiyerlerden;

1) T.C. kimlik numarası,

2) Diploma veya diploma yerine geçen belge veya kamu kurum/kuruluşlarından alınan öğrenim durumunu bildirir belgenin aslının görülerek kurs müdürlüğünce onaylı örneği,

3) Son altı ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanı (Kurslara kaydolacak kursiyerlerin, sürücü belgesi almasına engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyanları Bakanlık tarafından yetkili adlî mercilerden teyit edilir. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kursiyerler sınava alınmazlar, sınava alınmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılır.),

6) Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi,

7) 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,

istenmektedir. Sabıka kayıt belgesi ve öğrenim belgesi E-Devlet üzerinden alınabilmektedir. E-Devlet’te gözükmeyen öğrenim belgesini sürücü adayı ibraz etmelidir.

Yabancı uyruklu kursiyerlerden;

1) Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi veya geçici koruma kimlik belgesi,

2) Türkiye’de altı aydan fazla kalacağını gösteren ikametgâh izni, öğrenim vizesi veya çalışma izin belgesi,

3) Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4) Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporu,

5) Son altı ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf,

6) 18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi,

7) Sürücü belgesi almaya engel teşkil edecek bir sabıka kaydının olmadığına dair 7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Sicil Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre Cumhuriyet başsavcılıkları/kaymakamlıklardan alınacak belge,